რას ნიშნავს სერვიტუტი და როგორია მისი გამოყენების წესები?

უძრავი ქონების სამართლებრივად დატვირთვის არაერთი საშუალება არსებობს, აქედან ერთ-ერთია სერვიტუტი.  სერვიტუტის დროს მესაკუთრის მიწის ნაკვეთი ან…

საჯარო და კერძო სამართლის გამიჯვნა

საჯარო და კერძო სამართლის გამიჯვნა კონტინენტური ევროპის სამართალი, რომელსაც ქართული სამართალიც განეკუთვნება, სამართალს ორ ნაწილად ჰყოფს:…

სამოქალაქო გადაზიდვა, მისი სახეები და სამართლებრივი რეგულირება

სტატია ეხება სამოქალაქო-სამართლებრივი ურთიერთობის ერთ-ერთ სახეს გადაზიდვა-გადაყვანას, მის სპეციფიკასა და სამართლებრივ რეგულირებას. გადაზიდვა-გადაყვანის სამართლებრივი ურთიერთობები რეგულირდება…

შვილად აყვანა/მინდობით აღზრდა, საერთაშორისო გაშვილება და მათი შემდგომი კონტროლი

შვილად აყვანა ქართული საოჯახო სამართლის ერთ-ერთი უძველესი ინსტიტუტია, რომელიც დღემდე ვითარდება და იხვეწება. შვილად აყვანის სამართლებრივი…