ადვოკატურის ისტორიიდან

ადვოკატი – როგორც იურიდიული პირის სახელით ფიზიკური პირის იურიდიული დახმარების გამწევი, ისევე როგორც პირველი პროკურორი და…