მოძალადის რეაბილიტაცია და დახმარება

ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა მოითხოვს მრავალმხრივ მიდგომას, რომელიც მოიცავს მოძალადეთა რეაბილიტაციას და მსხვერპლთა დაცვას. მოძალადე პირთა…